huen
Belépés
Bortársaság
Bortársaság
Kosár

A kosár üres

HR-Adatvédelem (régi)


Munkáltatói adatvédelmi tájékoztató

Munkáltatói adatvédelmi tájékoztató és utasítás

A Bortársaság Boltok Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-737131), mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató) az alábbiakról tájékoztatja minden munkavállalóját (a továbbiakban: Munkavállaló):

2018. május 25. napján, Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá válik az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: Rendelet). Munkáltató a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, azaz a Rendeletet Munkavállaló Munkáltató által kezelt adatai vonatkozásában is alkalmazandó.

Jelen tájékoztatás Munkavállaló adatkezelésének azon aspektusát vizsgálja, illetve azon aspektusával kapcsolatban ad Munkavállalók részére tájékoztatást, illetve részben Munkáltatói utasításokat, amelyek a Munkavállalók személyes adatait érint(het)ik, és amelyek a Rendelet előírásainak messzemenőkig történő betartását hivatottak elősegíteni.

1.       Az adatkezelés alapvető feltételei

1.1. Az adatkezelés lehetséges jogalapja(i)

A Rendelet 6. cikke meghatározza, melyek azok a feltételek, amelyek legalább egyikének teljesülése esetén az adatkezelés jogszerűnek minősül. Ezen feltétel lehet tehát bármelyik, az alábbiak közül, azzal, hogy érintettnek azon személy tekinthető, akinek a személyes adata érintett:

„a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

1.2. Az adatkezelési körbe tartozó személyes adatok és kezelésük jogalapja a Munkáltatónál

A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy személyes adataikat kizárólag a Rendeletben foglaltak alapján, annak megfelelően kezeli, az alábbiak szerint:

A)      Munkavállalók személyes adatai, amelyeket Munkáltató szerződés teljesítése alapján és/vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez fűződően kezel:

- Név

- Születési név

- Anyja neve

- Születési hely, idő

- Állandó és ideiglenes lakcím

- Iskolai végzettség, szakképzettség, bizonyítvány (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, továbbiakban az „Mt.”)

- Jelenlegi és korábbi munkaviszonyának kezdete, megszűnése

- Bér, egyéb bérjellegű vagy béren kívüli juttatások (pl. cafeteria), ezek összegének megállapításához kapcsolódó adatok (pl. prémium értékelés, munkahelyi értékelése) (Mt.)

- Bankszámlaszám (Mt.)

- Munkaidő nyilvántartás (beleértve az igazolt vagy igazolatlan távollétek ideje, indoka, és az azokat megalapozó dokumentáció) (Mt.)

- Adókedvezmények igénybevételével kapcsolatos adatok (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény)

- Kiküldetések helyszíne, időpontja (Mt.)

- Könyvelés vagy könyvvizsgálat részét képező bizonylatokon, kapcsolódó dokumentumokban megjelenő adatok, Munkavállalóval szembeni hátrányos jogkövetkezmény kiszabásával, vagy egyéb, a munkaviszonyból fakadó kötelezettségek megszegésével kapcsolatos adatok (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, Mt.)

- Állampolgárság (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény)

- Gyermek(ek) neve, születési ideje, adóazonosítója, TAJ száma, lakcíme (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről)

- TAJ szám (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény)

- Egészségügyi adat (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény)

- Adóazonosító jel (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről)

- Személyi igazolvány szám

- Magánnyugdíjpénztári tagi adatok

 

B)       Munkavállaló, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatti adatkezelés:

- Hozzátartozó elérhetősége

(A jelen pontban szereplő adatok kezelésének indoka Munkavállaló és családtagjai érdeke olyan váratlan esemény bekövetkeztekor, amikor fontos szempont a Munkavállaló családjának értesíthetősége).

C)       Munkáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a Munkavállaló alábbi személyes adatainak kezelése:

- Céges IT-eszközökön folytatott levelezésekben szereplő személyes adatok

- Munkáltató által rendelkezésre bocsátott mobil eszközökből, vagy azokkal kapcsolatban a szolgáltató által küldött, a használat részleteit tartalmazó kimutatás alapján a Munkáltató számára elérhető adatok

- Munkáltató által rendelkezésre bocsátott gépjárművekkel kapcsolatban Munkáltató számára elérhető adatok (üzemanyag számlák, bírságok adatai, esetleges baleseti körülmények, műholdas járműkövetés adatai)

- Saját mobiltelefonszám

- Saját e-mail cím (az elektronikus bérjegyzékek eljuttatása miatt)

- Munkáltató által a munkavégzés helyén elhelyezett kamerák által készített felvételeken szereplő személyes adatok

Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy a céges elektronikus levelezésről, illetve a céges IT eszközökön tárolt egyéb adatokról Munkáltató fontos gazdasági (IT-biztonsági) érdekeire tekintettel időszakonként IT technikai mentés készül, amely során minden olyan adat, amelyet azokban/azokon e-mailekben szerepel/-szerepelt, e mentés részét képezi. Tekintettel erre Munkáltató felhívja a Munkavállalók figyelmét, hogy ne osszanak meg céges e-mailezésük során olyan jellegű személyes adatot, amellyel kapcsolatban nem kívánják azok Munkáltató által történő kezelését, ellenkező esetben azok hozzájárulás hiányában is, fenti jogalapon Munkáltató által kezelt adattá válnak.

Munkáltató tájékoztatja Munkavállalóit, hogy a Rendelet 6. cikk d) és f) pontjaiban foglalt okok védelmében, azaz az érintetti adatbázis(ok) biztonsága, valamint vagyonvédelmi okokból, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból a munkavégzés helyén Munkáltató figyelő kamerákat működtethet, illetve létesíthet.

Munkáltató tájékoztatja Munkavállalóit, hogy a kamerák kizárólag képfelvételt készítenek. A képfelvételeket a Munkáltató megtekintheti és a Munkavállaló további külön engedélye nélkül is felhasználhatja vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból.

D)      Amennyiben Munkavállaló azokat rendelkezésre bocsátja, a Munkavállaló hozzájárulásán alapuló adatkezeléssel érintett személyes adatok (amennyiben a fenti A-C pontok hatály alá nem tartozik):

- Önéletrajz és az abban szereplő személyes adatok

- Pólóméret

- Érdeklődési kör

- Ételallergiával és -intoleranciával kapcsolatos adatok

1.3. Nem Munkáltató által, de a munkaviszonnyal összefüggésben harmadik személy által kezelt személyes adatok

- Munkáltató működésével érintett ingatlan(ok)ban vagyonvédelmi okokból készült kamerafelvételen megjelenő személyes adatok

- Beléptető kártya alapján megállapítható helyzet-meghatározás

- Munkáltató által rendelkezésre bocsátott, de nem Munkáltató tulajdonát képező gépjárművek mozgását követő műholdas adatok

- Munkáltató által rendelkezésre bocsátott mobil eszközök mozgását és használatát követő, szolgáltatók által kezelt adatok

Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy a jelen pontban felsorolt esetlegesen személyes adatnak minősülő információk tekintetében Munkáltató nem minősül adatkezelőnek, hiszen az adatokat nem ő gyűjti és nem az ő nevében, nem az ő érdekkörébe tartozó okból gyűjtik, azokra nincs semmilyen rálátása, és ezen adatokkal semmilyen módon nem rendelkezik. Munkáltató kötelességének érzi azonban, hogy tájékoztassa Munkavállalóit azokkal az esetleges adatkezelésekkel kapcsolatban, amelyet harmadik fél jogosan végezhet. Munkáltató ezen adatokkal kapcsolatban kizárja a kezelésre vonatkozó minden felelősségét, azonban felhívja a Munkavállalók figyelmét arra, hogy azon adatok tekintetében, amelyek elérhetőek számára (pl. céges telefon híváslistája), továbbra is adatkezelőnek minősül az 1.2.C) pont alapján.

2.       Hozzájárulás visszavonása

Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés tekintetében a hozzájárulás a Rendelet 7. cikkének (3) bekezdése alapján bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonható az érintett egyoldalú írásbeli, erre vonatkozó nyilatkozatával, felsorolásszerűen megjelölve azon adatokat, amelyekre vonatkozó hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása akkor érvényes, ha a Munkavállaló az arról szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot személyesen vagy postai úton adja át Munkáltató részére.

Azon esetekben, amikor az adatkezelés nem (csupán) hozzájáruláson, hanem a felsorolt egyéb jogalapok közül bármely máson vagy máson is alapszik, a hozzájárulás visszavonása nem elegendő ok az adatkezelés megszüntetésére.

Amennyiben a fenti 1.3. pontba tartozó adatra vonatkozóan kívánja megszüntetni Munkavállaló az adatkezelést, nem kizárt, hogy az csak a munkajogviszony valamely fél által történő felmondásával valósítható meg vagy azt teszi indokolttá, tekintettel arra, hogy Munkáltató kizárólag a vonatkozó szerződéses kötelezettségei betartásával tudja biztosítani Munkavállalói számára a munkajogviszonyt.

3.       Munkavállaló egészségügyi adatainak kezelésére vonatkozó szabályok

Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy az Mt. és a 33/1998. NM rendelet alapján jogszabályi kötelezettsége a Munkavállaló egészségügyi állapotára vonatkozó adatainak időszakos, szakorvos által történő felülvizsgáltatása, és a vizsgálatok eredményeinek megismerése, azok tárolása, illetve ilyen jellegű információkat a keresőképtelenség dokumentálásával összefüggésben is kezelhet. Munkáltató tájékoztatja Munkavállalóit, hogy ezen adatokat a kijelölt szakorvoson/egészségügyi intézményen, valamint a bérszámfejtésben közreműködő jogalanyo(ko)n kívül más, harmadik személy tudomására nem hozza, azokat bizalmasan kezeli.

Munkáltató a Munkavállalói egészségügyi adatára vonatkozó titoktartási kötelezettség tekintetében a Rendelet 9. cikk (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy (i) az Mt. 10. § (2) alapján Munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet, (ii) a Munkavállaló egészségügyi adatait kizárólag a Munkáltató Mt. 8.§ (4) bekezdése szerint titoktartásra kötelezett munkavállaló, vagy titoktartási kötelezettséget vonatkozó szerződésben vagy külön jognyilatkozatban vállaló, vagy arra jogszabály alapján kötelezett jogalany kezelheti.

A Rendelet 9. cikk (3) bekezdésével összefüggésben Munkáltató kijelenti, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény értelmében minden olyan adat, amelyet üzemorvos/-szakorvos Munkavállalóval kapcsolatban kezel, orvosi titoknak minősül, amely adatok kizárólag az érintett és Munkáltató tudomására hozhatóak.

4.       Adatfeldolgozók, külső szolgáltató igénybevétele

Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy bérszámfejtés (amely az 1.2.A) pontban jelölt jogi kötelezettség) teljesítése során adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén Munkáltató, saját nevében harmadik (rajta és Munkavállalókon kívülálló) személlyel végezteti az adatkezelést, jelen esetben a bérszámfejtést, illetve a bérszámfejtéshez szükséges adatok szakszerű kezelését.

A Rendelet 29. cikke kimondja, hogy „Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.”

Munkáltató a fentiek szerint kezelt adatok alapján a bérszámfejtést Suschka Mária Klára egyéni vállalkozóval és az ő alvállalkozóival végezteti, így ezen jogalany a bérszámfejtéshez szükséges valamennyi adatot kezeli.

Munkáltató a bérszámfejtéshez szükséges adatok kezelését jelenleg saját tárhelyein Microsoft Excel szoftverben végzi igénybe, így azokhoz külső személyek nem férnek hozzá.

Munkáltató kijelenti, és tájékoztatja Munkavállalóit, hogy a Munkáltató könyvvizsgálatát a Plutosz Kft. (székhelye: 9762 Tanakajd, Tanai utca 4.; Cg.: 18-09-102729) jogalany, könyvvizsgálatért felelős személyként Bokor Péter (anyja neve: Frühwirth Klára; címe: 9762 Tanakajd, Tanai utca 4.; eng. száma: 005344) látja el, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:38.§ szerinti adatkérési, betekintési joggal rendelkezik.

5.        Tájékoztatás Munkáltatónál történő állás betöltésének előfeltételeire vonatkozóan

A Munkáltató tájékoztatja mindazon érintetteket, akik Munkáltatónál állást kívánnak betölteni, és ennek érdekében személyes adataikat kívánják közölni vagy közlik Munkáltatóval, hogy Munkáltató mindaddig nem kezeli személyes adataikat, illetve nem tekinti beérkezettnek az állásra való jelentkezést, amíg az érintettek meg nem ismerték jelen tájékoztató és utasítás tartalmát és a megismerés tényét írásban, legalább e-mail vagy a Munkáltatónak megküldött önéletrajzban vagy állásjelentkezésben rögzített nyilatkozat útján el nem ismerték.

Amennyiben az érintett a Munkáltató felhívására a fenti nyilatkozatot a felhívást követő 3 munkanapon belül nem juttatja el a Munkáltató részére, a Munkáltató az érintett személyes adatait törli.

Munkáltató egyben tájékoztatja az érintetteket, hogy a Rendelet 6. cikk b) pontja alapján az érintett által a Munkáltatóval állás betöltése és/vagy a munkaszerződés előkészítése érdekében közölt személyes adatai kezelése a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelésnek minősül, tehát Munkáltató ezen adatokat a munkaviszony érintettel történő létesítésének elmaradásáig, de legfeljebb három hónapig nem hozzájárulás alapján jogosult kezelni.

Amennyiben az érintettel a munkaviszony bármely okból nem jön létre, vagy ha az előző bekezdés szerinti időtartam eltelt, Munkáltató az érintett fenti személyes adatait két évig jogosult tárolni, azzal, hogy ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyre azonban a fenti 2. pontban foglaltak megfelelően irányadók. A jelen, hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja, hogy a Munkáltató az érintettnek a Munkáltatónál történő potenciális elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor az érintett a Munkáltató által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére a Munkáltató megítélése szerint alkalmas lehet, a személyes adatok lehetővé tegyék a Munkáltató ezen álláspontjának kialakítását és az érintett közvetlen megkeresését.

Munkáltató a jelen pont szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében kötelezi Munkavállalóit, hogy a levelezőrendszerükben megjelenő személyes adatokat mihamarabb mentsék fel Munkáltató központi tárhelyére, egyéb tárhelyekről pedig töröljék az(oka)t.

6.       Munkavállalói kötelezettségek

A Rendelet előírásainak megfelelő működés biztosítása érdekében Munkáltató minden Munkavállalótól elvárja a következő munkáltatói utasítások betartását, amelynek kötelező erejét a munkaszerződések vonatkozó klauzulája, valamint az Mt. 52. § (1) c) pontja alapozza meg.

6.1. Változás bejelentése

A Szerződésben meghatározott, vagy a fenti 1.2. A)-C) pontokba tartozó személyi adatokban bekövetkezett változást Munkavállaló külön felszólítás nélkül és haladéktalanul köteles Munkáltatónak bejelenteni tértivevényes levél vagy e-mail útján (e-mail: dely.csanad@bortarsasag.hu).

6.2. Személyes adatkezeléssel kapcsolatos korlátozások

Munkáltató kéri, egyben utasítja a Munkavállalókat, hogy Munkáltató ellenkező írásbeli utasításának kivételével a nem a munkaköri kötelezettségük ellátása során, annak részeként tudomásukra jutott személyes adatokat semmilyen formában ne tároljanak a Munkáltató által biztosított eszközön, vagy céges e-mail címükön folytatott elektronikus levelezésükben.

Munkáltató kéri, egyben utasítja a Munkavállalókat, hogy harmadik személy munkavégzésükkel összefüggésben tudomásukra jutott személyes adatait bármilyen, nem a Munkáltató által biztosított eszközön kizárólag abban az esetben tároljanak, vagy végezzenek annak vonatkozásában adatkezelést, ha arra a Munkáltató utasította, vagy az munkaköri kötelezettsége részét képezi.

7.       Munkaviszony megszűnése és az adatkezelés

Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy a munkaviszony megszűnése esetén, Munkavállaló írásbeli kérelmére, Munkáltató azonnali hatállyal törli adatbázisából a Munkavállaló hozzájárulás alapján kezelt adatait (1.2. D) pont), egyebeket akkor, amikor annak A)-C) pontban megjelölt jogalapja megszűnik.

Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy a munkaviszony megszűnése esetén a Munkavállaló munkahelyi e-mail fiókját és telefonhívásait a Munkáltató átirányíthatja, vagy annak tartalmát törölheti.

8.       Munkáltató technikai megfelelése

Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek biztosítják a tőle elvárható szintű adatbiztonságot, amely lehetővé teszi azt, hogy harmadik személyek jogosulatlanul ne férhessenek hozzá Munkavállalók személyes adataihoz. Amennyiben harmadik személyek jogosulatlan módon szereznek hozzáférést Munkáltató által kezelt adatokhoz, Munkáltató minden tőle elvárható lépést megtesz, amelyek a Rendelet és egyéb releváns jogszabályok alapján tőle elvárhatóak, azonban a jogosulatlan hozzáférés következtében harmadik személyek által hozzáférhetővé vált adatkezelésért saját felelősségét kizárja.

9.       Munkavállaló további jogosítványai az adatkezeléssel összefüggésben

9.1. Tájékoztatás lehetősége

Amennyiben bármely Munkavállaló további tájékoztatást igényel adatai kezelésével kapcsolatban, jelezheti azt a dely.csanad@bortarsasag.hu e-mail címen a konkrét kérdés(ek) megjelölésével. Munkáltató garantálja, hogy Munkavállaló tájékoztatás kérése esetén 15 napon belül visszaigazolást, 25 napon belül érdemi információt kap.

9.2. Lehetőség a személyes adat helyesbítésére

A Munkavállaló kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Munkáltató helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Munkáltató szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Munkavállaló figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

9.3. Tiltakozási jog

A Munkavállaló a jogszabályokban meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

9.4. Adatkezelés korlátozása iránti jog

A Munkavállaló kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Munkáltató korlátozza, ha a Munkavállaló vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Munkáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A Munkáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Munkavállaló vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Munkavállaló kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Munkáltató korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Munkavállaló ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Munkavállaló továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Munkáltató korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Munkavállaló igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9.5. Adatkezelés kiadása/továbbítása iránti jog

A Munkavállaló kérheti, hogy a Munkáltató a Munkavállaló által rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

9.6. A jelen pont szerinti nyilatkozatok megtétele, jogorvoslatok

Munkavállaló tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét, vagy bármely fenti egyéb nyilatkozatát előterjesztheti írásban, a Munkáltató székhelyére, telephelyére vagy fióktelepére címzett levélben, vagy a dely.csanad@bortarsasag.hu címre küldött e-mailben.

Ha a Munkáltató a Munkavállaló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Munkavállaló panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

A Munkavállaló jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Munkavállaló választása szerint – a Munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Munkáltató kérésre a Munkavállalót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

10.   Egyéb rendelkezések

Munkáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Munkáltató bizonyos, jogszabály által meghatározott kötelező esetekben – pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Munkáltató érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése, jogszabályból fakadó egyéb kötelező adatszolgáltatás (pl. könyvvizsgáló) – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Munkavállaló személyes adatait.

A Munkáltató az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Jelen szabályzat megfelelően alkalmazandó azon természetes személyekre, amelyek munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében adják át vagy teszik hozzáférhetővé Munkáltató részére személyes adataikat.

11.   Jelen tájékoztatás és utasítás későbbi módosulása

Munkáltató fenntartja a jogot fenti tájékoztatás, illetve utasítások egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról Munkáltató a Munkavállalókat azok céges e-mail címére küldött elektronikus levélben nyújt tájékoztatást.

Munkáltató rögzíti, hogy jelen szabályzat módosítása a Legfőbb szerv hatáskörébe tartozik, azzal, hogy az alábbi módosítások az ügyvezető hatáskörébe tartoznak:

- a jelen tájékoztatóban megjelenő adatfeldolgozók és külső szolgáltatók körének frissítése/módosítása;

- bármely, jelen szabályzatban nevesített egyéb jogalany (cég)adatainak frissítése/módosítása;

- bármely, jelen szabályzatban megjelenő e-mailes vagy telefonos elérhetőség frissítése/módosulása.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Munkáltató általános adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók.

 

Kelt: Budapest 2018. május 22.

 

 

 

                                                                                                                            Dely Csanád, ügyvezető igazgató

Listához adom