huen
Belépés
Bortársaság
Bortársaság
Kosár

A kosár üres

Bortársaság Kérdőív 2022


NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi-és Játékszabályzata

(a továbbiakban :”Játékszabályzat”)

 

1.      1. JÁTÉK SZERVEZŐJE, LEBONYOLÍTÓJA

A „Bortársaság kérdőív 2022”  elnevezésű, jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti promóciós játékot (a továbbiakban „Játék”) szervez a Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-461336, adószám: 12052884-2-43; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Szervező” hírlevelében.

A Szervező a Játék megvalósítása, lebonyolítása érdekében együttműködik a Holisztik Design Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 3. B. ép. FE 3., cégjegyzékszám: 01-09-373215, adószám: 28768409-2-43; a továbbiakban: „Lebonyolító”), mint ügynökséggel.

2.      NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték (továbbiakban: „Játék 2022. február 23. 10.00 órától 2022.03.06. 23:59] óráig tart. (A hálózati sebesség -függvényében a kezdés időpontja eltérhet). Ezen időszak előtti és utáni időpontban történt feltöltések nem vesznek részt a Játékban. 

3.      A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

3.1. A Játékban részt vehet:

-        minden 18. életévét betöltött, természetes személy,

-        aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik,

-        nem tartozik a jelen Játékszabályzatban meghatározott, Játékból kizárt személyek körébe, és

-        a Játék időtartama alatt regisztrációjával a https://forms.gle/5tBubknUKnArECzUA  weboldalon kitölti a kérdőívet, illetve megadja az e-mail címét, ezzel leadva a Játékra való pályázatát, azaz jelentkezését, annak érdekében, hogy a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamelyik nyeremény boldog nyertese lehessen. (továbbiakban: „Játékos”

3.2. Játékos kizárása

3.2.1.      A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3.2.2.      A Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogukat, hogy amennyiben a Játék során csalás vagy más jogellenes magatartás gyanúja merülne fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve a Szervező vagy a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján (amelyet indokolni nem köteles) felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során a Játék weboldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, a weboldal bármilyen manipulációjával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

4.      A JÁTÉK MENETE

4.1. A Játék részvételi feltételeit teljesítő személyek azáltal vesznek részt a Játékban, hogy az I. sz. mellékletben felsorolt weboldalakon hírlevélben megosztott kérdőívet kitöltik, és a kérdőív végén megadják az e-mail címüket.

5.      NYEREMÉNY

5.1. Kisorsolásra kerülő nyeremények (továbbiakban: „Nyeremény”): 10 darab havi borválogatást.

5.2. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább, valamint a nyertes kérésére másra nem cserélhető. 

6.      NYEREMÉNY SORSOLÁSA

6.1. A nyeremény nyerteseit a Lebonyolító - a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal - sorsolja ki.

6.2. A nyeremény sorsolására 2022.március 22. napján 11:00 órakor számítógépes program segítségével kerül sor a következő címen: Holisztik Design Kft., 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 3. B. ép. FE 3.

6.3. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt, a Játékban résztvevő játékosok közül összesen 10 nyertest és 10 pótnyertest sorsol ki, akik a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a sorrendben előttük lévő nyertes, pótnyertes nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, és így kizárásra kerül, vagy a sorsolást követően a Szervező által megküldött értesítéstől számított 3 napon belül a Játékban használt email címen a Szervező vagy a Lebonyolító nem tudja vele felvenni a kapcsolatot.

6.4. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a sorsolások nem nyilvánosak.

7.      NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

7.1. Lebonyolító a sorsolást követően a nyertest - illetve szükség esetén a pótnyertest - írásban (email-ben) a sorsolástól - illetve a tartaléknyertest annak jelölésétől - számított 15 napon belül értesíti (továbbiakban: Értesítés).

7.2. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válik, úgy Szervező jogosult a nyertes nevét a Játék tisztasága okán a Játék oldalán közzé tenni. Ehhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel, regisztrációjukkal és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulnak.

7.3. A nyeremény sikeres érvényesítése érdekében Szervező vagy Lebonyolító további személyes adatot is bekérhet a nyertes további hozzájárulása esetén: postai vagy szállítási cím, telefonszám, annak érdekében, hogy a nyertes részére a nyeremény átadható legyen. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező általi - a jelen Részvételi- és Játékszabályzat, illetve annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseiben foglaltak szerinti - kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése önkéntes, tájékoztatáson alapuló, feltétel nélküli és kifejezett adatkezelési hozzájárulásának minősül, az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

7.4. A nyertes Játékos köteles mindenben együttműködni a Szervezővel és/vagy Lebonyolítóval, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel és/vagy Lebonyolítóval és ezért a nyeremény érvényesítésére nem tud sor kerülni vagy a fenti határidőt követően jelentkezik a nyertes, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és a nyereményre való jogosultság elvesztésével jár.

7.5. A Szervező vagy a Lebonyolító megtagadhatják a nyeremény átadását, amennyiben a nyertes által megadott adatok pontatlanok, vagy nem valósak.

7.6. Amennyiben a nyertes a nyereményért a Játékszabályzatban meghatározottak szerinti határidőben nem jelentkezik, nem vette át, vagy a nyertes egyéb okból a Játékból kizárásra került, vagy a nyeremény részére történő átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, a Játékszabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesik a nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező és a Lebonyolító a kizárásról szóló értesítést követően 5 naptári napon túl a reklamáció lehetőségét kizárják.

7.7. Szervező vállalja megfizetni a nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adó-és járulék terheket. 

8.      ADATKEZELÉS

8.1. A Játékosok által a Szervező részére megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót a jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a 2. számú mellékletben található.

8.2. Felhívjuk a Játékosok figyelmét e tájékoztató elolvasására is, a személyes adatkezelés jogszerűségének biztosítása, a Játékos által személyes adatainak kezeléséhez szükséges tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében.

8.3. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadása a Játékban való részvétel feltétele. 

9.      FELELŐSSÉG

9.1. Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a https://forms.gle/5tBubknUKnArECzUA weboldalt, illetve az azt kezelő szervert ért külső hatások, ún. SQL támadások, illetve meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a   https://forms.gle/5tBubknUKnArECzUA  weboldalt, illetve az azt működtető szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb.-t illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.

9.2. Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a https://forms.gle/5tBubknUKnArECzUA weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

9.3. Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak a feltöltött tartalmakat, illetve a Játékos által megadott adatokat illetően, ideértve azt az esetet is, ha a Játékos hiányosan, hibásan adja meg bármely személyes adatát és ebből az okból a nyeremény átadásával a Szervező, illetve Lebonyolító késedelembe esne, vagy a kézbesítés/szállítás meghiúsulna és/vagy Játékosnak kára keletkezne.

9.4. A Szervező és Lebonyolító a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal.

9.5. Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a Játékban mindenki a saját felelősségére vesz részt.

10.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1.       Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot egyoldalúan bármikor visszavonja, valamint, hogy a jelen Részvételi-és Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa vagy visszavonhassa, a Játékot indokolás nélkül törölhesse. Ebben az esetben a Szervező a https://www.bortarsasag.hu/hu/nyeremenyjatek-reszveteli-es-jatekszabalyzata-20220218 weboldalon teszi közzé a szükséges tájékoztatást. A Szervező és Lebonyolító kizárják felelősségüket a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló hibáért vagy mulasztásért.

10.2.       Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

10.3.       A Játék jelen Játékszabályzata a https://www.bortarsasag.hu/hu/nyeremenyjatek-reszveteli-es-jatekszabalyzata-20220218 weboldalon megtalálható a Játék időtartama alatt.

10.4.       Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen promóciós Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

10.5.       A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak minősül.

10.6.       A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot.

10.7.       A Játékos a Játékban történő részvételével kijelenti, hogy a Játékszabályzat, illetve annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a Játékban való részvételéhez.

Kelt: Budapest, 2022. február 22.

Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező

Mellékletek:

1.      számú melléklet: Hirdetés felületei

2.      számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

1. SZ. MELLÉKLET

Szervező az alábbi weboldalakon és felületen hirdeti a Játékot:

·       A Budapest Bortársaság hivatalos hírlevelében e-mailen keresztül a Hírlevélre feliratkozóknak

·       https://www.bortarsasag.hu/hu

2. SZ. MELLÉKLET

NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

(továbbiakban úgy is, mint „Tájékoztató”, vagy „Adatkezelési Tájékoztató”)

(Játék ideje 2022. február 21. 10.00 órától 2022.03.13.23:59 óráig tart.)

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-461336, adószám: 12052884-2-43; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), mint szervező által megrendezésre kerülő „Bortársaság kérdőív 2022”  elnevezésű nyereményjátékhoz (a továbbiakban „Játék”) kapcsolódó adatkezelési célokról, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, címzettekről, az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékban résztvevő természetes személyek jogairól, jogorvoslati lehetőségekről tartalmaz tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a „Bortársaság Kérdőív 2022”  elnevezésű nyereményjáték Részvételi-és Játékszabályzatának (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) elválaszthatatlan részét mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak a hivatkozott Játékszabályzatban már definiált jelentéssel bírnak. Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató és a Játékszabályzat ellentmondást tartalmaz, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak irányadók.

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a Játékszabályzatát, illetve jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

Adatkezelő felhívja a Játékos figyelmét, hogy a Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ingyenesen, korlátozásmentesen, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésének jogszerűségét.

1.      ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő:

Cégnév: Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36.

Képviseli: Dely Csanád ügyvezető

A Játék lebonyolításához az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Adatfeldolgozó:

Cégnév: Holisztik Design Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 3. B. ép. FE 3.

Képviseli: Bogár Bence ügyvezető

2.      KEZELT ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉS CÉLJA

Kezelt adatok és az adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Kötelezően megadandó adatok Játékra való jelentkezéskor:

A Játékban résztvevő Játékos vezetés- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma.

Nyertesség esetén:

Lakcím.

 

A Játék lebonyolítása, beleértve a számítógépes programmal történő sorsolást is.Az érintett Játékos hozzájárulása a Játékszabályzat, valamint az annak mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján]
A Nyertes vezeték- és keresztnevének nyilvánosságra hozatalaA Játék átláthatóságának, tisztaságának biztosítása céljából.Az érintett Játékos hozzájárulása a Játékszabályzat, valamint az annak mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján]
A Nyertesek adatainak kezelése (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím)Nyertesekhez kapcsolódó adminisztráció és a nyeremény átadása.A Játékszabályzaban foglaltakhoz való hozzájárulás és a kötelezettség teljesítése szerint, a GDPR 6.cikk (1) b) pontja alapján
A Nyertesek adatainak kezelése (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím)A nyereményhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettség teljesítése.Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján.

 

3.      ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

A Játék során kapott adatokat kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezelik az Adatkezelők, az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 

 

Kezelt adatIdőtartam
A Játékban résztvevő Játékos vezeték- és keresztneve, email címe, telefonszáma és nyertesség esetén lakcímadatok.A Játék időtartama és az azt követő 90 nap
A nyertesek vezeték és keresztneve.A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig

 

4.      ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATTOVÁBBÍZÁS CÍMZETTJE

A személyes adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség (adómegállapítás és adófizetés) érdekében a Nyertesek adatait az illetékes adóhatóság részére továbbíthatja.

Jogi vita, csalás vagy egyéb jogszerűtlen magatartás gyanúját megalapozó magatartás esetén az érintett Játékos adatai az Adatkezelővel együttműködő jogi képviselők, illetve tanácsadókhoz kerülhetnek továbbításra.

Adatkezelő a Játékot a https://forms.gle/5tBubknUKnArECzUA weboldalon keresztül bonyolítja le.

5.      JÁTÉKOSOK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

5.1. A Játékos a Játékkal kapcsolatban az Adatkezelő és/vagy adatfeldolgozók által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR alapján 15-21. cikk alapján megilleti a Játékosról kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ide értve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

5.2. A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve az adatfeldolgozó által helyesbíttesse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő és/vagy adatfeldolgozók indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben az Adatkezelő és/vagy adatfeldolgozók kötelesek arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. A Játékosra vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az adatkezelő/adatfeldolgozók vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az adatkezelő/adatfeldolgozók kötelesek törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre és/vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

5.4. A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő és /vagy adatfeldolgozók korlátozzák az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő és/vagy adatfeldolgozók ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek és/vagy adatfeldolgozóknak már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő és/vagy adatfeldolgozók jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

5.5. A Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

5.6. A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen.

5.7. A Játékos, mint érintett nem várt halála esetére a Játékost az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül a Játékos által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

5.8. Amennyiben a Játékos élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már a Játékos életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a Játékos halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni a Játékos halálát követő öt éven belül. A Játékos jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

5.9. A Játékos jogait halála esetén a Játékos helyett érvényesítő személy a Játékos halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

6.      JOGORVOSLAT

6.1. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jelen Adatkezelési tájékoztató pontjában foglalt jogait írásbeli kérelem útján gyakorolhatja az onlinerendeles@bortarsasag.hu  email címre küldve.

6.2. Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben az Adatkezelő a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.

6.3. Továbbá amennyiben a Játékos az Adatkezelő kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül –bírósághoz fordulhat.

6.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.

Weboldal címe: http://www.naih.hu,

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.5. A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben a Játékost megilleti a bírósághoz fordulás joga.

6.6. A Játékos a Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben a Játékos, mint érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.

7.      FELELŐSSÉG

7.1. A Játékban minden adatért csak és kizárólag a Játékos felel, így amennyiben az adat a Játékos/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget az Adatkezelő kizárja, az Adatkezelővel szemben a Játékos, illetve harmadik személy vonatkozó igénnyel nem léphet fel, illetve, ha harmadik személy bármilyen igénnyel lépne fel, úgy az adatokat rendelkezésre bocsátó Játékos az Adatkezelőt teljeskörűen mentesíteni köteles a harmadik személy igénye alól.

7.2. Az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a Játékosok által feltöltött tartalmakat illetően.

7.3. A Játékhoz kapcsolódó jelen Adatkezelési tájékoztató a(z) https://forms.gle/5tBubknUKnArECzUA weboldalon megtalálható a Játék időtartama alatt.

7.4. Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ezen módosítás az adott Játékos hozzájárulásakor érvényes rendelkezéseket nem érinti. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a(z) https://forms.gle/5tBubknUKnArECzUA weboldalon érhető el.

Listához adom