huen
Belépés
Bortársaság
Bortársaság
Kosár

A kosár üres

Vásárlási feltételek - Borsuli


Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai

Cégnév: Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a „Bortársaság”)
Székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36.
Adószám: 12052884-2-43

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-737131 (nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Személyes ügyfélszolgálat elérhetősége: Furják Andrea
Telefon: +36 20 332 0305
E-mail cím: furjak.andrea@bortarsasag.hu
Weboldal: www.bortarsasag.hu

1.       Szolgáltatás leírása

A Borsuli tanfolyamok a Bortársaság szervezésében rendszeresen meghirdetett, borkóstolóval egybekötött interaktív rendezvények. A rendezvényeken az előre meghirdetett témakörben bemutatásra kerül egy, a Bortársaság által összeállított borsor, kóstolóval egybekötve. Az illusztrációként kitöltött egy-egy bor mennyisége személyenként nem haladja meg az egy decilitert. Egyes tanfolyamokon a borokat apró falatok is kísérik, ez a tanfolyam tematikájától, a borsor terjedelmétől is függ. A borsor bemutatásakor, kóstolásakor az előadó a borokkal, a borásszal, a borkészítéssel, a termőhellyel kapcsolatos információkat oszt meg a résztvevőkkel, ugyanakkor írásos formában az információk átadására a tematikától függően csak egyes tanfolyamokon kerül sor. A tanfolyam díja minden esetben magában foglalja a tanfolyam során felmerülő összes alapanyag, eszköz és szolgáltatás költségét, azaz a tanfolyamra való jelentkezés során megfizetett díjon felül további költségek a résztvevőket nem terhelik.
A tanfolyamokon az előadók aktívan bevonják a résztvevőket, a kóstolások során csoportos formában, közvetlen beszélgetésben közösen értékelik a bemutatott tételeket.

A kurzus végén a jelentkezők nem kapnak bizonyítványt a tanfolyam elvégzéséről, azaz a tanfolyam képesítéssel nem jár.
A Bortársaság rögzíti továbbá, miszerint a Borsuli tanfolyamain elhangzó esetlegesen nem helytálló információkért a Bortársaság semmilyen felelősséget nem vállal.
A Bortársaság fenntartja a tanfolyam tematikája vagy a meghirdetett borsor változtatásának jogát.

2.       Jelentkezés feltétele

A jelentkező kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévet. A Bortársaság fenntartja a jogát a jelentkező személyi adatainak megtekintésére az életkorra vonatkozó feltétel teljesülésére vonatkozó ellenőrzés céljából. Amennyiben a feltétel nem teljesül, a Bortársaság jogosult a jelentkező tanfolyamon történő részvételi szándékát elutasítani. A már kifizetett díjat a Bortársaság nem téríti vissza.

3.       Felelős alkoholfogyasztás

A jelentkező kijelenti, hogy tisztában van az alkohol szervezetre gyakorolt hatásával, és felelősségteljesen fogyasztja a kóstolásra kínált borokat. A Bortársaság a Borsuli keretében köpőedényeket, valamint borkorcsolyát kínál (tematikától, rendezvénytől függően) az alkohol hatásának tompítására. A tanfolyamokon elvárt az általános viselkedési normáknak megfelelő magatartás, az ezen normáknak – akár a helyszín vonatkozásában, akár a többi résztvevővel szemben - nem megfelelő viselkedés tanúsítása a részvétel megtagadására jogosítja a Bortársaságot. Ilyen esetben a tanfolyam már kifizetett díját a Bortársaság nem téríti vissza.

A Bortársaság nem vállal felelősséget a jelentkező testi épségében, egészségében, értékeiben az alkoholfogyasztásból eredő, azzal bármilyen módon összefüggő, továbbá a Borsuli helyszíne és a tanfolyamokon igénybe vett eszközök, tárgyak használata útján bekövetkezett sérülések, balesetek, károk tekintetében.

4.       Fizetés, Lemondás, Visszatérítés

A Bortársaság csak a tanfolyamokra történt kifizetett jelentkezéseket tekinti véglegesnek. Fizetésre a weboldalon keresztüli fizetéssel, valamint személyesen, a Bortársaság üzleteiben kerülhet sor. A fizetés teljesítésének banki utalás esetén az átutalt összegnek a Bortársaság bankszámláján történt jóváírása minősül. Az online fizetéssel, fizetési feltételekkel kapcsolatban a Bortársaság weboldalán található „Vásárlási feltételek” rendelkezései irányadók.

Adott tanfolyamra történt jelentkezés a meghirdetett kezdési időpont előtt legkésőbb 72 órával módosítható másik, későbbi vagy azonos időpontra meghirdetett tanfolyamra. A már kifizetett díjat a Bortársaságnak nem áll módjában visszatéríteni. Amennyiben a tanfolyam a Bortársaság hibájából lemondásra kerülne, a befizettet összeget a jelentkező jogosult visszaigényelni, vagy egy másik tanfolyamra beváltani. Ebben az esetben a szervezők az elmaradó tanfolyam előtt legkésőbb 48 órával korábban e-mail vagy telefonos megkeresés útján értesítenek minden érintett jelentkezőt.

5.       Helyszín, díjak

A tanfolyamok helyszíne, valamint az aktuális díjak tekintetében a Bortársaság weboldalán található tájékoztató az irányadó. A díjak - ellenkező tájékoztatás hiányában – forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

6.       A jelentkezők személyes adatainak védelme, kezelése

A Bortársaság a jelentkezők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. A Bortársaság elkötelezi magát a jelentkezők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a tanfolyamokra jelentkezők számára a személyesen vagy interneten keresztül történő biztonságos jelentkezés megteremtéséhez.

7.       A jelentkezés online menete

A tanfolyamokra történő online jelentkezés a weblapon keresztül történő regisztrációhoz kötött. Ezt követően az e-mail cím és a jelszó segítségével lehet belépni, a meghirdetett tanfolyamok közül tetszőlegesen választani, majd a jelentkezést a tanfolyam árának pénzügyi rendezésével véglegesíteni. A jelentkezéssel kapcsolatos információkat a Bortársaság rendszere automatikusan visszaigazolja a jelentkező által megadott e-mail címen, melyben ellenőrizhetőek annak részletei. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a jelentkező a tanfolyam díjának kifizetésével is tudomásul veszi.
Az egyedi szerződés, ráutaló magatartással, a Bortársaság által küldött visszaigazolással jön létre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar. Az egyedi szerződés a Bortársaság online rendszerében tárolásra kerül, mely utóbb is hozzáférhető, továbbá az egyedi szerződés megküldésre kerül a jelentkező által megadott e-mail címre is.

8.       Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

A Borsulival kapcsolatos bármilyen kérdést, vagy panaszt a hartai.andrea@bortarsasag.hu e-mail címen várja ügyfélszolgálatunk.

9.       Vegyes rendelkezések

A Bortársaság részéről a szolgáltató adatainál megjelölt e-mail cím, míg a jelentkező tekintetében az általa, a tanfolyamra történt online vagy személyes jelentkezés során megadott e-mail cím minősül a szerződésszerű nyilatkozatok közlése vonatkozásában forrásként, illetve címzettként, azaz az ezen címről ezen címre küldött email szerződésszerűen közölt nyilatkozatnak minősül.

10.       Az ÁSZF közlése, hatálya

Az ÁSZF-ben a Bortársaság részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, illetve azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Bortársaság az ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető a Bortársaság részéről történő joglemondásként.

Az ÁSZF-ből, a tanfolyamokra történő jelentkezésből vagy a tanfolyamokon történő részvételből eredő esetleges vitás kérdéseket az érintettek békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. Alkalmazandó jog: a magyar jog.

A jelen ÁSZF 2015. március 16-tól visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Bortársaság - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok, egyoldalú módosításának jogát, amelyet a jelentkező kifejezetten elfogad. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő egyedi szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Bortársaság a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra hozza a www.bortarsasag.hu weboldalán. A jelen ÁSZF-nek a jelentkezővel való megismertetéséről a Bortársaság oly módon gondoskodik, hogy arra a tanfolyamokra történő egyes jelentkezések visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.bortarsasag.hu weboldalon közzétételre kerül.

Kelt: Budapest, 2015. március 2.

Korábbi verzió

Listához adom